هشت عدد ۸ را طوری با هم جمع بزنید که عدد هزار به دست آید.

.

.

.

.

.

.

.

1000