چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چند گانه

چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چند گانه,
چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چند گانه تنوع روش های سرمایه گذاری و پیچیدگی تصمیم گیری ها در دهه های اخیر به شدت گسترش یافته است. این رشد گسترده. نیاز فزاینده ای به مدل های فراگیر و یکپ
ریـــــاضــــی کـــده
عربی مطالعات فارسی زبان ادبیات زیست شیمی فیزیک ریاضی
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ