ای کاش های ریاضی

ای کاش های ریاضی ای کاش های ریاضی   کاش مختصات کردارمان روی ربع اول همانطور می ماند و به سمت ربعهای دیگر نمی رفتیم. کاش تابع تمامی اعمال خوبمان اکیدا صعودی باشد تا به مقصد برسیم.
ریـــــاضــــی کـــده
عربی مطالعات فارسی زبان ادبیات زیست شیمی فیزیک ریاضی
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ